استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اسفراین خراسان شمالی در آبان 95

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اسفراین

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین در چهارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری اممتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دانشکده ، از محل مجوز شماره 209/2492/د مورخه 1395/5/23 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و مجوزهای قبلی درمان و معاونت بهداشتی تعداد 44 نفرر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه طی مراحل گزینش به کارگیری می نماید.

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ویژه آزمون سال 95

دانلود جزوه و نمونه سوالات مصاحبه استخداکی دانشگاه علوم پزشکی

به کانال آگهی های استخدامی رسمی بپیوندید

جدول شغل های مورد نیاز:

جدول شغل های مورد نیاز دانشکده علوم پزشکی اسفراین

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ویژه آزمون سال 95

دانلود جزوه و نمونه سوالات مصاحبه استخداکی دانشگاه علوم پزشکی