دومـین آزمـون اسـتخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور

استخدام دستگاه های اجرایی کشور

دومـین آزمـون اسـتخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور تحت عنوان آزمون استخدامی اسفند مـاه ۱۳۹۴ در تـاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ برگـزار میشود.

دانلود سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور