اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-اعلام نتایج آزمون استخدامی-آزمون استخدامی-اخبار استخدامی-استخدام-استخدام دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان کردستان جهت تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود دراجرای بند17مصوبات صورتجلسه مورخه 18/09/1393هیأت امناءدانشگاه طبق مفاد دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی موضوع فصل چهارم آیین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیرهیأت علمی مصوب هیأت امناء تعداد 115 نفرازافراد واجد الشرایط را براساس ضوابط مندرج درمتن این آگهی ازطریق برگزاری آزمون کتبی عمومی ، تخصصی و مصاحبه به صورت قراردادی (موضوع قرارداد تبصره 5ماده31آئین نامه اداری واستخدامی )وبارعایت مقررات استخدامی مصوب هیأت امناءپس ازسیر مراحل گزینشی براساس ضابطه انتخاب اصلح برای خدمت در واحدهای تابعه دانشگاه بکارگیر

داوطلبان محترم جهت مشاهده نتایج  اولیه آزمون استخدامی ۲۲ اسفند ۹۳ دانشگاه علوم پزشکی کردستان فایل زیر را دانلود نمایید.
جهت دانلود فایل نتایج ازمون اینجا را کلیک کنید.
اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-اعلام نتایج آزمون استخدامی-آزمون استخدامی-اخبار استخدامی-استخدام-استخدام دانشگاه علوم پزشکی