استخدام نیروی علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 11 آذر 97:

با توجه یا اینکه در نظر است نیروی (زن و مرد) کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی در قالب نیروی قرار دادی پزشک خانواده جهت اشتغال در مراکز بالاده ، کلانی ، نرگس زار و نودان بکارگرفته شوند . لذا لازم است کلیه متقاضیان از تاریخ شنبه 97/09/10 لغایت چهارشنبه 97/09/14 با در دست داشتن مدارک جهت ثبت نام به واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت شهید پیروبان کازرون مراجعه نمایند.