استخدام دانشگاه علوم پزشکی لارستان در بهمن 96

مهلت تحویل مدرک: تا 8 بهمن 96

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 4 بهمن 96:

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحیه دفترچه راهنمای ثبت نام ( آگهی آزمون و شرکت در آزمون دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان)

اطلاعیه درباره تمدید مهلت تحویل مدارک به صورت حضوری و اصلاحات دفترچه راهنمای ثبتنام آگهی آزمون و شرکت در آزمون دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ۰۳ / ۱۱ / ۹۶
پیرو آگهی استخدام پذیرش بهورز )به صورت قراردادی ( بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبانمتقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون میرساند اصلاحاتی در آگهی مذکور صورت گرفته لذا داوطلبانیکه ثبت نام و متقاضی ثبت نام در این آزمون هستند موارد ذیل را مدنظر قرار دهند :
۱ – مهلت تحویل مدارک ثبت نام تا تاریخ یکشنبه ۸ / ۱۱ / ۹۶ تمدید گردید.
۲ – جذب بهورز زن جهت خانه بهداشت فرشته جان با توجه به عدم بلاتصدی شدن ردیف بهورز و عدم تحقق دستورالعمل اجرایی جذب بهورز وزارت متبوع از آگهی استخدامی مذکور حذف گردید – جهت خانه بهداشت های کارگاه و جهاد آباد ( بهورز مرد ) و خانه بهداشت دشتی (بهورز زن
۳ – به لیست خانه بهداشت های جهت جذب بهورز اضافه گردید لذا متقاضیان واجدالشرایط جهت ارائه مدارک شخصا به مرکز آموزش بهورزی مراجعه نمایند.
۴ – اولویت مدرک تحصیلی جهت کلیه خانه بهداشت ها به ترتیب اولویت به شرح ذیل می باشد : بهورز زن : ۱ – کاردانی بهداشت خانواده یا مامایی ۲ – دیپلم تجربی ۳ – دیپلم ریاضی فیزیک ۴ – در صورت نداشتن داوطلب از دیپلم علوم انسانی با معدل بالای ۱۶
بهورز مرد : ۱ – کاردانی مبارزه با بیماریها ۲ – کاردانی بهداشت محیط ۳ – دیپلم تجربی ۴ – دیپلم ریاضی فیزیک ۵ – در صورت نداشتن داوطلب از دیپلم علوم انسانی با معدل بالای ۱۶
۵ – ایثارگران سهمیه استخدامی ۲۵ درصد شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای
یکسال اسارت و خواهر و برادرشهید می باشند ایثارگران سهمیه استخدامی ۵ درصد شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در
جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد ( )% ۲۵ و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت می باشند
۶ – ثبت نام الکترونیکی بدون پرداخت هزینه آزمون و تحویل مدارک به صورت حضوری در زمان تعیین شده از شرکت شخص در آزمون ممانعت بعمل آید
۷ – جهت متقاضیان مرد دارا بودن کارت پایان خدمت تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷ زمان احتمالی شروع دوره الزامی می باشد و حتی در صورت تعویق شروع دوره ، ارائه کارت پایان خدمت حداکثر تا تاریخ مذکور )پایان اردیبهشت ماه ( می باشد
۸ – با توجه به الزامی بودن مدرک پیش دانشگاهی جهت متقاضیان با مدرک دیپلم ، متقاضیان می بایست حداکثر تا زمان احتمالی شروع دوره پایان خرداد ماه مدرک ذیربط ارائه نماید
کمیته آزمون استخدامی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان