استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم در تیر ماه 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 30 خرداد 97:

دانشگاه علوم پزشکی قم در نظر دارد نیروی خدماتی – پشتیبانی و تخصصی مورد نیاز در مرکز آموزشی درمانی شهدا (جدید التاسیس )را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید . بدین جهت متقاضیان واجد شرایط زیر می توانند در این آگهی نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون های توانمندی عمومی و تخصصی و مصاحبه که توسط دانشگاه به عمل آمده شرکت نمایند.

جهت ثبت نام در آزمون