استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در اردیبهشت 95

مهلت ثبت نام تا: 31 اردیبهشت 95

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 95

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  جهت خدمت در واحدهای تابعه دعوت به همکاری می نماید

لذا متقاضیان شرکت در آزمون می‌توانند به سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به آدرس http://www.bpums.ac.ir از تاریخ 31/۰۲/۹۵ لغایت ۳۱/۰۲/۹۵ مراجعه و ثبت‌نام نمایند.

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی دانشگاه علوم پزشکی رشته کامپیوتر شغل متصدی پذیرش

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی رشته کامپیوتر

1- شرایط عمومی جذب نیروی شرکتی
-۱/۱ تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
-۱/۲ داشتن تابعیت ایران
-۱/۳ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )
-۱/۴ عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
-۱/۵ عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
-۱/۶ نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی
-۱/۷ داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
-۱/۸ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-۱/۹ داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام میشوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه

2- شرایط اختصاصی جذب نیروی شرکتی
-۲/۱ مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند .
تبصره:مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان که در حال انجام طرح می باشند می توانند در آزمون شرکت نمایند .
۲/۲ اولویت :ها افراد ی که دارای هریک از شرایط ذیل باشند بترتیب در اولویت پذیرش قرار دارند :
-۱ بومی به ترتیب شهرمورد تقاضا،شهرستان ،استان
-۲ ایثارگران بر اساس بند . ۸ آگهی مربوطه
٣ – فرزند یا همسر پرسنل شاغل یا باز نشسته دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
-۴ نیروهای طرحی که در حال گذرندان طرح در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند ویا طرح خودرا در استان بوشهر گذرانده اند .


3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز
-۳/۱ متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تاپایان وقت اداری تاریخ  ۹۵/۲/۳۱نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی  bpums.ac.ir دانشـگاه علـوم پزشـکی بوشهر مراجعه وثبت نام نمایند .
-۳/۲ مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی
: الف) تکمیل برگ درخواست شغل
ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ( دویست هزار) ریال به حساب شماره ۲۱۷۸۰۸۱۰۶۵۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه گلشن به عنوان حق شرکت درامتحان تخصصی داوطلبان قابل پرداخت میباشد .
ج) یک قطعه عکس ۳×۴ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود .
-۳/۳ به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی .شود -۳/۴ مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان : داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۳ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضـوراً ارائه و رسید دریافت نمایند.
دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید
ضمنا دانشگاه در قبال مدارکی که بعداز موعد مقرر ویـا ناقص ارسال گردد هیچگونه مسئولیتی ندارد

– اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن
– اصل کارت ملی به همراه تصویر آن – اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
– اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن(ویژه برادران )
– اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن
– اصل مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن(در خصوص اولویتهای لازم )
– اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن
تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از آن از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود .

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی دانشگاه علوم پزشکی رشته کامپیوتر شغل متصدی پذیرش

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی رشته کامپیوتر


4- زمان ومحل توزیع کارت کارت ورود به جلسه امتحان
توانمندیهای تخصصی درروزهای سه شنبه وچهار شنبه مورخ /۹۵/۳/۵ و ۹۵/۳/۴ از طریق سـایت اینترنتـی بـه آدرس bpums.ac.ir ( دانشـگاه علـوم پزشکی بوشهر) قابل چاپ خواهد بود .


5- زمان ومکان برگزاری آزمون :
زمان و مکان دقیق آزمون در کارت ورود به جلسه اعلام می گردد .


6- مواد امتحان:
-۶/۱ امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد ۴۵ سوال به صورت چهار گزینه ای با اعمال ضریب ۱ طراحی خواهد شد. ضـمناً یـک نمـره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد .


7- کسب حداقل ۴۰ %از نمرات آزمون مربوطه الزامی است .
تبصره:در صورت عدم کسب ۴۰ %نمره آزمون وعدم تکمیل ظرفیت در رشته شغلی مذکور تقلیل آن توسط کمیته آزمون بلامانع است .


8- تذکرات
-۸/۱ ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده هـای معظـم شـهداء، جانبـازان، مفقـودین، آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود .
-۸/۲ از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه ۳۰ درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد از . ۳۰درصد فوقالذکر، بیست وپنج  درصـد آن بـه جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یکسـال اسـارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج  درصد وآزادگان زیر یک سال اسارت اختصاص می یابد . تبصره: فرزندان (شهید، جانباز بیست و پنج درصد(۲۵ (%و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر) بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه/دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند .
-۸/۳ انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد .
-۸/۴ پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .
-۸/۵ جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند .
-۸/۶ تمامی سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی پس از کسب حد نصاب لازم اختصاص می یابد .
-۸/۷ داوطلب بومی شهرستان یا استان به ا فرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد :
الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد .
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد .
ج) داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .
د )داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است ).
تبصره : ۱ مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد .
تبصره : ۲ درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی شهرستان تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .
-۸/۸ داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود .
-۸/۹ مدارک تحصیلی بالاتر یا پائینتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین مدارک معادل، برای شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمی- باشد .
-۸/۱۰ مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلـب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبلااثر میگردد . –
۸/۱۱ داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر(اعلام شده توسط کارگزینی دانشـ گاه در زمـان تحویـل مـدارک ) بـه کـارگزینی دانشگاه علوم پزشکی برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بهجای وی به گزینش معرفی خواهد شد .
-۸/۱۲ هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد .
-۸/۱۳ باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود
-۸/۱۴ مدت قرارداد تاپایان سال جاری بوده و ادامه همکاری منوط به تمدید قرارداد شرکت از طرف دانشگاه علوم پزشکی بوشهرمی باشد .
-۸/۱۵ دانشگاه هیچ گونه تعهدی جهت تامین غذا و مسکن پذیرفته شدگان ندارد

رشته و شغل های مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دریافت فرم پیش نویس ثبت نام

جهت ثبت نام کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی دانشگاه علوم پزشکی رشته کامپیوتر شغل متصدی پذیرش

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی رشته کامپیوتر