استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سال 95

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ویژه آزمون سال 95

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در نظر دارد برای تأمین کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل مجوزهای شماره ۳۸۶۷۰ مورخ ۱۸/۳/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ۴۳۹۵۷/۲۰۰ مورخ ۲۳/۸/۸۹ و ۴۷۷۸۲/۲۰۰ مورخ ۱۷/۹/۸۹ و ۳۱۱۳۷/۹۰/۲۲۰ مورخ ۳/۱۲/۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۷۳۱۸/۲۰۹/د مورخ ۹/۱۲/۹۴ و ۲۹۲/۲۰۹/د مورخ ۸/۲/۹۵ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تعداد۲۲ نفر افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش بصورت پیمانی استخدام می نماید.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

شرایط عمومی استخدام پیمانی

تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
-۱/۲ داشتن تابعیت ایران
-۱/۳ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران(
-۱/۴ عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
-۱/۵ عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
-۱/۶ نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بهموجب آرای مراجع قانونی
-۱/۷ داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
-۱/۸ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-۱/۹ داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام میشوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ویژه آزمون سال 95

جهت ثبت نام و ویرایش کلیک کنید