استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان

شرکت طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان درنظردارد جهت تأمین نیروی خدماتی موردنیازدانشگاه ،تعداد ۱۵۴ نفرنیروی خدماتی را ازمیان افراد واجد شرایط ازطریق برگزاری آزمون کتبی (دروس عمومی)طبق مفاد این آگهی و انجام مراحل گزینشی ازطریق خرید خدمات ازبخش خصوصی وبه صورت شرکتی برای خدمت در واحدهای تابعه تحت پوشش آن دانشگاه تأمین نماید.

جهت ثبت نام کلیک کنید

دانلود سوالات دانشگاه علوم پزشکی شغل متصدی خدمات عمومی (خدمتگزار)