استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 96

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود جزوه و نمونه سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

خبر 12 شهریور 96:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک برای تامین نیروی انسانی مورد نیازخود در واحد های تحت پوشش ، طبق مفاد دستور العمـل نحـوه برگـزاری امتحانات عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی در نظر دارد بر اساس بند ۲۳ صورتجلسه مورخ ۹۶/۱۱/۱۵ هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تعداد ۵۹ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان عمومی ، تخصصی ، مصاحبه و گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورزی بصورت تبصـره ۵ ماده ۳۱ آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیات علمی به شرح ذیل استخدام نماید:

به کانال آگهی های استخدامی رسمی بپیوندید

دانلود فایل شرایط آگهی استخدامی علوم پزشکی اراک