استخدام بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر در آذر 97

استخدام بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر

خبر 14 آذر 97:

بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر جهت تکمیل نیروهای پیراپزشکی به صورت قرارداد پیمانکاری در بیمارستان توحید جم از طریق برگزاری آزمون ,تعدادی نیروی انسانی جذب می نماید.

به گزارش روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر ,,بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر در نظر دارد جهت تکمیل نیروی درمانی بیمارستان توحید جم ,از میان افراد واجد شرایط و (در قالب قرار داد پیمانکاری)تعدای کارشناس پرستاری,کاردان یا کارشناس مامایی,کاردان یاکارشناس هوشبری را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه جذب نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت ثبت نام اولیه حداکثر تا تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۷ به اداره کار,تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان جم مراجعه نمایند.

مجددا متذکر می گردد فقط افرادی اجازه شرکت در این آزمون خواهند داشت که اسامی آنها از طریق اداره کار شهرستان جم و به منظور شرکت در آزمون یاده شده به این بهداشت و درمان ارسال گردد.